STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA NR 2 W BIAŁYMSTOKU

Podstawa prawna statutu:
– rozporządzenie MKiDN z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie obowiązujących w szkolnictwie
artystycznym ramowych planów nauczania,
– rozporządzenie MKiDN z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie podstaw programowych,
– rozporządzenie MKIDN z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych,
– ustawa o systemie oświaty art. 84 ust. 2.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 w Białymstoku
sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Szkoła jest typem szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia, realizująca plany i podstawy programowe obowiązujące w szkolnictwie artystycznym, daje postawy wykształcenia muzycznego.
§ 2.

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 ma siedzibę w Białymstoku przy ulicy Lipowej 14. Osobą prowadzącym szkołę jest mgr Jerzy Szapiel – Artysta Muzyk.

§ 3.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej na postawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 sierpnia 1998r.  DSA.I.7755-142A/95/98

II. Cele i zadania szkoły

§ 1.

Celem i zadaniem szkoły jest:
1)    nauczanie muzyki i gry na instrumentach,
2)    kształcenie wrażliwych odbiorców sztuki,
3)    rozbudzanie i rozwijanie zdolności uczniów,
4)    organizowanie popisów, koncertów szkolnych i poza siedzibą szkoły,
5)    organizowanie kursów przygotowawczych,
6)    propagowanie muzyki w środowisku lokalnym,
7)    przygotowanie uczniów do  podjęcia nauki w szkole muzycznej II stopnia.

§ 2.

Szkoła realizuje swoje cele prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, a także współpracując z rodzicami (opiekunami prawnymi).

III. Organy szkoły

§ 1.

Szkołą kieruje Dyrektor.
Jest on kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i sprawuje nadzór pedagogiczny
oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz,
2) opracowuje „Informację zbiorczą” arkusza organizacyjnego szkoły oraz tygodniowy plan zajęć,
3) ustala terminy przeprowadzania badań uzdolnień kandydatów, egzaminów i przesłuchań,
4) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników oraz
ustala im wynagrodzenie,
5) kieruje działalnością finansową szkoły, ustala wysokości opłat za naukę, terminy oraz
sposób ich uiszczenia,
6) opracowuje i nadaje szkole program wychowawczy,
7) przewodniczy obradom rady pedagogicznej i realizuje jej uchwały,
8) prowadzi i przechowuje dokumentację nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,

§ 2.

Zatrudnieni w szkole nauczyciele tworzą  Radę Pedagogiczną, której zadaniem jest:
1) podejmowanie uchwał i zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole ;
3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów lub powtarzania klasy;
4) podejmowanie decyzji o wyróżnieniu  lub ukaraniu uczniów;
5) opiniowanie wniosków i indywidualny tok lub program nauki,
§ 3.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.
Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje Dyrektor szkoły.

§ 4.

Organizacja Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2:

1. Edukacja muzyczna dla klas I-VI cyklu 6-letniego i I-IV cyklu 4-letniego od roku szkolnego
2016/2017 przebiega zgodnie z obowiązującym ramowym planem nauczania dla szkoły
muzycznej I stopnia opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 31.08.2016r. (Dz. U. Z 2016 poz. 1408).
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rok szkolny zaczyna się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem piątku i soboty.
4. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
Klasyfikacja końcoworoczna przeprowadzana jest na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

IV. Prawa i obowiązki nauczycieli

§ 1.

Prawa nauczycieli:

1. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod
nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze a których celem jest uzyskanie
najlepszych wyników pedagogicznych.
2. Nauczyciel ma prawo do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i
innych pomocy naukowych.
3. Nauczyciel ma prawo do rozwoju zawodowego poprzez korzystanie z wszelkich form
doskonalenia zawodowego.

§ 2.

Obowiązki nauczycieli:

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, odpowiedzialny jest za jakość i wyniki
pracy oraz za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć.
2. W ocenie uczniów nauczyciel zobowiązany jest do bezstronności i obiektywizmu oraz równego i
sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów.
3. Nauczyciel prowadzi dokumentację związaną z nauczaniem, dba o powierzone mu pomoce
dydaktyczne i instrumentarium.
4. Nauczyciel wspiera rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów.
5. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania uchwał Rady Pedagogicznej.
6. Nauczyciel powinien przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych.

V.  Prawa i obowiązki uczniów

§ 1.

Prawa uczniów:

Uczeń ma prawo do:
1. sprawiedliwej, bezstronnej i obiektywnej oceny swoich osiągnięć edukacyjnych,
2.  informacji o wymaganiach edukacyjnych i otrzymywanych ocenach,
3. dostosowanego do własnych możliwości i uzdolnień procesu kształcenia,
4. poszanowania godności osobistej,
5. odwoływania się do Rady Pedagogicznej od wymierzonej kary w terminie 7 dni od jej otrzymania
6. pomocy nauczyciela w przypadku długotrwałej choroby,
7. egzaminów poprawkowych,
8. godnego reprezentowania szkoły w konkursach i występach artystycznych.

§ 2.

Obowiązki uczniów:

Uczniowie mają obowiązek:
1. systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne,
2. wykonywania zaleceń Dyrektora szkoły i nauczycieli,
3. zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi na dany rok szkolny,
4. uczestniczyć w popisach i koncertach w szkole,
5. podwyższać swoje umiejętności ćwicząc samodzielnie w domu,
6. szanować mienie szkoły,
7. przestrzegać zasad kultury osobistej, szanować godność kolegów i nauczycieli.

§ 3.

Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują na koniec roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem
i nagrodę rzeczową.

§ 4.

Za lekceważenie obowiązków oraz naganna postawę uczeń może zostać ukarany upomnieniem,
naganą z powiadomieniem rodziców, zawieszeniem w prawach ucznia lub skreśleniem z listy uczniów.

§ 5.

W przypadku stwierdzenia że uczeń:
1) nie przestrzega postanowień Statutu,
2) nie uczestniczy w objętych zakresem nauki zajęciach dłużej niż dwa miesiące bez usprawiedliwienia
3) nie przystępuje w wyznaczonym terminie do egzaminów promocyjnych bez uzyskania uprzedniej
zgody na przełożenie egzaminu,
4) nie uzyskał promocji lub nie ukończył szkoły (chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na
powtarzanie klasy,
5) nie przestrzega ustalonego przez szkołę Regulaminu Opłat za naukę,
6) w rażący sposób niszczy mienie szkolne lub instrumenty wypożyczone do domu,
7) zachowuje się w sposób nie licujący z obowiązkiem godnego reprezentowania Szkoły na
zewnątrz,
8) na terenie Szkoły używa bądź znajduje się pod wpływem środków odurzających,

Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczniów.

§ 6.

Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów, uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora szkoły w terminie
7 dni .

VI. Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 1.

Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:

1. poinformowanie uczniów o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2. motywowanie uczniów do dalszej pracy,
3. pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju artystycznego,
4. systematyczne i bieżące ocenianie postępów w nauce,
5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
6. dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w uczeniu się i specjalnych uzdolnieniach uczniów.

Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:

1. formułowanie przez pedagogów wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2. ocenianie bieżące według skali ocen od celującej do niedostatecznej i ustalanie ocen klasyfikacyjnych
3. zasady informowania uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) o poziomie osiągnięć edukacyjnych
i postępach uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem ocen słabych i frekwencji na zajęciach,
4. przeprowadzanie przesłuchań półrocznych, egzaminów technicznych, promocyjnych, końcowych,
klasyfikacyjnych i poprawkowych,
5. ustalenia warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych)
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem ocen ustalonych w trybie
egzaminu promocyjnego.

§ 2.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (opiekunów
prawnych) :
1. o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2. o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3. o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 3.

Wiadomości i umiejętności uczniów oceniane są poprzez:
1. przesłuchanie śródroczne i egzaminy promocyjne w sześciostopniowej skali ocen,
2. prace pisemne (dyktanda, prace klasowe, kartkówki, zadania domowe, sprawdziany pisemne)
3. odpowiedzi ustne (ćwiczenia solfeżowe, sprawdziany ustne)
4. obserwacje aktywności (przygotowanie do zajęć, zaangażowanie w pracy na lekcji, udział w
koncertach i konkursach, umiejętność w pracy w zespole),

§ 4.

Osiągnięcia edukacyjne sprawdzane są poprzez:
1. przesłuchania, koncerty, konkursy oraz egzaminy promocyjne i końcowe w przypadku instrumentu
głównego,
2. dyktanda i ćwiczenia solfeżowe, prace klasowe, sprawdziany ustne i pisemne, kompetencyjne dla
klasy VI c. sześcioletniego i IV c. czteroletniego.

§ 5.

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciele przechowują do końca roku szkolnego. Na życzenie
rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów nauczyciel udostępnia do wglądu.
Odpowiedzi ustne nauczyciel komentuje krótko, wskazując pozytywy i niedociągnięcia.

§ 6.

1. Wobec uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) stosuje się zasadę jawności uzyskanych ocen.
Na dwa tygodnie przed planowanym semestralnym lub końcoworocznym klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców
(opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
2. Informację o przewidywanej ocenie nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
przekazuje w formie ustnej. W formie pisemnej przekazuje się informacje o zagrożeniach
w celu potwierdzenia jej podpisem.
3. Po otrzymaniu informacji o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach końcoworocznych
(semestralnych), uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wnieść swoje zastrzeżenia
do nauczyciela przedmiotu, z którego oceną nie zgadzają się. Nauczyciel jest zobowiązany ponownie
sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia w wyznaczonym przez siebie terminie (najpóźniej jeden
dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej) z materiału obejmującego drugi semestr roku
szkolnego w obecności nauczyciela pokrewnego przedmiotu.
4. Oceny śródroczne i końcoworoczne wystawiane są z uwzględnieniem ocen bieżących.
5. Oceny bieżące, semestralne i końcoworoczne wystawiane są według następującej skali i kryteriów:

– stopień celujący – 6   otrzymuje uczeń, który swoimi zdolnościami i umiejętnościami wykracza
poza wymagania edukacyjne swojej klasy, wykazuje samodzielność i twórczą postawę w nauce,
uczestniczy w przesłuchaniach, konkursach lub festiwalach o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim,

– stopień bardzo dobry – 5  otrzymuje uczeń, który całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,
wykracza poza minimum programowe ilością opanowanych utworów, potrafi wykorzystać zdobytą
wiedzę w pracy nad nowym repertuarem, gra bardzo dobrze technicznie i ciekawie od strony
muzycznej,

– stopień dobry – 4   otrzymuje uczeń, który prawidłowo wykorzystuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje
rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne, nieznacznie wykracza poza wymagany
program ilością zrealizowanych utworów, technicznie i muzycznie gra poprawnie, lecz z małymi
niedociągnięciami.

– stopień dostateczny – 3  otrzymuje uczeń, który spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne
dla danej klasy, ale rokuje postępy w dalszym kształceniu, wykonuje utwory z wyraźnymi
niedociągnięciami technicznymi, bez przemyślanej interpretacji,

– stopień dopuszczający – 2 otrzymuje uczeń, który w niewystarczającym zakresie opanował
wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach edukacyjnych jego klasy, a znaczne ich braki
w poważnym stopniu utrudniają dalsze kształcenie, wykazuje brak zaangażowania, wykonuje utwory
z brakami pamięciowymi, a poważne niedostatki techniczne rzutują na artystyczny kształt produkcji,

– stopień niedostateczny – 1  otrzymuje uczeń, który ewidentnie nie spełnia wymagań edukacyjnych,
co uniemożliwia kontynuację kształcenia, wykazuje brak zaangażowania lub lekceważy przedmiot.

6. Pozytywnymi ocenami  klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji
zgodnie z § 9 pkt.2 i 3.

7. Negatywnymi ocenami  klasyfikacyjnymi są oceny, które uniemożliwiają otrzymanie promocji
zgodnie z § 9 pkt.2 i 3.

§ 7.

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z chóru na podstawie opinii lekarza specjalisty o
ograniczonych możliwościach uczestnictwa w zajęciach na czas określony w tej opinii.
2. Na postawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w  uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), za zgodą
dyrektora, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy
w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru
przewidzianego dla tej klasy.
Uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć.
4. Uczeń może realizować indywidualny tok nauki z przedmiotu głównego lub przedmiotów
teoretycznych zgodnie z przepisami o indywidualnym toku nauczania.
5. W ramach indywidualnego toku nauki uczeń może realizować program dwóch lat nauki w ciągu
jednego roku szkolnego.
6. Laureaci ogólnopolskich konkursów i przesłuchań w zakresie przedmiotów artystycznych, których
organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują z danych zajęć celującą ocenę
końcoworoczną. Laureaci konkursów instrumentalnych dodatkowo zwolnieni są z obowiązkowego
egzaminu promocyjnego.
7. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, z zastrzeżeniem § 8 pkt.10.
Zastrzeżenie w formie pisemnej zgłasza się w terminie do 2 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych.
8. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia, dyrektor powołuje komisję
w składzie określonym § 9 pkt.2, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
oraz ustala końcoworoczną ocenę z danych zajęć.

§ 8.

Egzamin promocyjny:

1. Ocena promocyjna wystawiana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego
z instrumentu głównego.
2. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjnego i poprawkowego dyrektor powołuje
komisję, w skład której wchodzą:
– dyrektor szkoły jako przewodniczący
– nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
– nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu
3. Ocena z egzaminu promocyjnego ustalana jest przez komisję według skali ocen opisanej w§ 6 pkt.5.
4. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane
zajęcia edukacyjne.
5. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę
ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji
i zaokrągla się do pełnych stopni odpowiednio w górę – przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo
w dół – przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia.
6. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji,
datę egzaminu, imię i nazwisko ucznia, wykonany program oraz ocenę ustaloną przez komisję.
7. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
8. Termin egzaminów ustala dyrektor szkoły.
9. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego
z instrumentu głównego. Ocenę klasyfikacyjną ustala wówczas nauczyciel instrumentu głównego.
10. Uczeń, który z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez
dyrektora szkoły.
11. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być
zmieniona.

§ 9.

1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników klasyfikacji rocznej i
podjęciu uchwały o:
– promowaniu lub ukończeniu szkoły przez ucznia,
– promowaniu ucznia poza normalnym trybem,
– wyróżnieniu ucznia.
2. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę
końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:
– instrument główny,
– kształcenia słuchu,
3. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich pozostałych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego.
4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 10.

Egzamin klasyfikacyjny:

1. Ucznia można nie klasyfikować z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów objętych planem
nauczania, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu zajęć w semestrze.
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń nieklasyfikowany zdaje egzamin
klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny, o którym jest mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1B Ustawy o systemie
oświaty, przeprowadza komisja w składzie:
– dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
– nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne
– nauczyciel lub nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych
4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
– nazwę zajęć edukacyjnych
– skład komisji egzaminacyjnej
– termin egzaminu
– imię i nazwisko ucznia
– program artystyczny wykonany podczas egzaminu
– ustaloną ocenę klasyfikacyjną
5. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.

§ 11.

Egzamin poprawkowy:

1. Ocena końcoworoczna niedostateczna lub dopuszczająca w przypadku przedmiotów wymienionych
w § 9 pkt.2 może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor powołuje komisję według zasad opisanych
w § 10 pkt.3.
Komisja sporządza protokół zawierający termin egzaminu, skład komisji, pytania  egzaminacyjne,
imię i nazwisko ucznia oraz wystawioną ocenę.
3. Szkoła ma obowiązek poinformować pisemnie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o dopuszczeniu
go do egzaminu poprawkowego.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia  rocznych zajęć
dydaktyczna-wychowawczych.
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba, że Rada
Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
6. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać daną klasę tylko jeden raz.

§ 12.

Uczeń ukończył Prywatną Szkołę Muzyczną I stopnia nr 2 w Białymstoku, jeżeli na zakończenie
klasy programowo najwyższej spełnił warunki wymienione w § 9.

 

VII .  P o s t a n o w i e n i a    k o ń c o w e

§ 1.

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2.

Środki finansowe na działalność szkoły pozyskiwane są :
– z opłat za naukę wnoszonych na rzecz szkoły przez rodziców (opiekunów prawnych)
– dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3.

Szkoła może pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową poprzez przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji od wszelkich osób fizycznych, prawnych krajowych i zagranicznych.

§ 4.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących publicznej szkoły muzycznej.

§ 5.

Rekrutacja do szkoły odbywa się poprzez przeprowadzenia badań uzdolnień artystycznych dziecka
do kształcenia w szkole muzycznej.
Badanie obejmuje ocenę słuchu muzycznego, poczucia rytmu i predyspozycji do wybranego instrumentu.
Informacja o wynikach rekrutacji podawana jest w ciągu 2 dni na tablicy ogłoszeń szkoły.
Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat, a do
klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

§ 6.

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do materiałów dydaktycznych poprzez zorganizowaną szkolną bibliotekę

Statut został nadany szkole przez organ prowadzący w dniu 1 września 1992r.
Ostatniej zmiany w statucie dokonano 10 stycznia 2017r
Zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Jerzego Szapiel 20 stycznia 2017r.